Naše vize

Naším cílem a povinností je starat se o to, abychom byli veřejně prospěšnou a na cizím kapitálu nezávislou společností. Současně jsme povinni zajistit stejnou finanční sílu a nezávislost všem našim partnerům.

Spolupracujeme s lidmi, kteří si přejí naplnit jeden nebo ještě lépe všechny z následujících záměrů: 

 • Vybudovat pevné základy rodinného majetku
   
 • Čerpat z majetku rentu a snižovat závislost na jiných zdrojích příjmů (například ze zaměstnání)
   
 • Předat svůj majetek a znalosti s jeho spravováním dalším generacím


Mezigenerační princip posilování a předávání rodinného majetku je tou nejvyšší hodnotou, kterou s partnery sdílíme.

Vedle spolupráce při praktickém budování majetku předáváme základní informace o tom, co a proč děláme, aby jim každý porozuměl a uměl je zprostředkovat dál. Vzdělávání je nedílnou součástí našeho partnerského vztahu. Člověk, který se nenaučí o svůj majetek starat sám, o něj pravděpodobně v průběhu života zase přijde. Kdo chce majetek předat dalšímu pokolení s vědomím, že bude dobře spravován, musí se postarat i o výchovu svého následovníka.

Zodpovědnost cítíme i vůči komunitě, kterou s našimi partnery tvoříme. Rádi bychom, aby naše komunita žila vlastním životem a sdílela podobné hodnoty. Tím rozumíme spolupráci a podporu nejen při budování majetku, ale i v oblasti společenské a sociální.

Ctíme myšlenku zachování zdravého životního prostředí pro další generace a budeme vymýšlet a podporovat programy v našem nejbližším okolí k tomu určené.

Krupa Březák s.r.o.

.......................................................................................................................................................................................................

Our aim and simultaneously our duty is to ensure that we act as a public service enterprise independent of external capital. At the same time we are obliged to ensure similar development of the financial power and independence of all our partners.

We collaborate with people who wish to fulfil one or, still better, all of the following purposes:

 • to develop  a firm basis of family property
   
 • to draw rents from family property and to reduce dependence on other sources of income (e.g. from employment)
   
 • to hand over our own property and know-how of its administration to future generations

We respect the idea of a healthy environment for future generations and will devise and support programs in our immediate vicinity to this end.

The Intergenerational principle of consolidating and transferring family property is the greatest value which we share with partners.

Besides collaboration in the practical development of property we hand over basic information concerning what we are doing and why we are acting thus, so that these can be easily comprehended by all and utilised further on. Education is an integral part of our partnership relations. A person that has not learnt to take care of his property himself will most probably lose it in the course of his life. The person, who wants to handover his property to the next generation with the knowledge that it will be well administered, must also see to the education and upbringing of his successor.

We also feel responsibility towards the community of which we are a part, together with our partners. We would be glad if our community would lead its own life and share similar values. We comprehend this as collaboration and support not only in the course of developing property, but also in the sphere of societal and social life.

Krupa Březák s.r.o.